Dagpenger og frivillig arbeid

Norges Frivilligsentraler har oppsummert regelverket som har vært gjeldene fra og med 2018 for personer som mottar dagpenger, og som ønsker å gjøre frivillig arbeid mens de er jobbsøkende.

Frivillig arbeid gjennom frivilligsentral eller humanitære organisasjoner skal ikke føres på meldekortet. 

Det anbefales (fra NAV kontaktsenter) likevel å få dette avklart med saksbehandler, gjennom <>. Da må man informere om hvilke frivillige oppgaver man skal utføre og be om bekreftelse fra saksbehandleren om at det er OK at det ikke må fylles ut på meldekortet.

Dokumentasjon

A. Fra NAV
Rundskriv fra NAV, § 4-6  Dagpenger under utdanning, opplæring, etablering av egen virksomhet m.v. 

Viktige punkter fra § 4-6, Ulønnet arbeid

1.   HOVEDREGEL
Ulønnet arbeid skal som hovedregel føres på meldekortet og føre til reduksjon i utbetaling av dagpenger, se folketrygdloven § 4-13 med rundskriv. Hvis en stønadsmottaker utfører arbeid som til vanlig er lønnet, kan han/hun ikke frasi seg lønn og motta dagpenger i steden. 

Retten til dagpenger faller bort når stønadsmottaker har krav på lønn. 

Hvordan arbeid av ulik art skal føres på meldekortet er behandlet i rundskrivet til § 4-8, se under kapittelet «Hva skal føres på meldekortet». Der behandles også presiseringer som har betydning for forståelsen av om arbeid er ulønnet eller ikke.

2.   UNNTAK
2.5.  Frivillighetsarbeid
Frivillighetsoppdrag må være ulønnet.

Arbeidssøker må være villig til straks å avbryte frivillighetsoppdraget dersom dette er til hinder for å akseptere tilbud om arbeid eller deltakelse i arbeidsrettet tiltak.

Frivillighetsoppdrag behøver ikke nødvendigvis være formidlet gjennom frivillighetssentralen, men arbeidstiden må begrenses til maksimalt fire dagsverk per uke for den enkelte arbeidssøker, slik at vedkommende også kan være aktiv i søking etter arbeid.

Frivillighetsarbeidet må ikke omfatte oppdrag knyttet til inntektsgivende virksomhet som frivillige organisasjoner og liknende driver i konkurranse med regulær næringsvirksomhet.

Eksempler på arbeid som kan godkjennes og ikke føres på meldekortet er:

  • arbeid for funksjonshemmede og eldre
  • hjelp til tilfeldig rengjøring, innkjøp, vedhogging, hagearbeid o.l., som ellers normalt utføres uten hjelp utenfra.
  • sosiale tjenester for eldre og funksjonshemmede for å bedre deres livskvalitet
  • høytlesning for blinde og svaksynte, ledsager ved turgåing o.l.

Besøkstjeneste o.l. hos beboere i sykehjem og andre institusjoner, trygdeboliger og hos brukere av hjemmetjenestene.

Arbeid for humanitære organisasjoner, politiske partier, religiøse organisasjoner, idrettslag o.l., når det gjelder den type arbeid som normalt utføres av medlemmer og sympatisører uten godtgjøring.

 Eksempler på dette kan være:

  • bistand ved arrangementer, loppemarkeder, kakelotterier og annet loddsalg, ol.
  • distribusjon av opplysningsmateriell, stå på stand, rengjøring av lokaler på dugnad, o.l.
  • planlegge kampanjer, delta i debatter, skrive leserbrev o.l.

Hvordan fyller du ut meldekortet?

Under Spørsmål 1 - Arbeid står:

Du skal ikke føre opp enkelte former for ulønnet arbeid på meldekortet. Eksempler er

  • ulønnet arbeid, sosiale tjenester og besøkstjenester for funksjonshemmede og eldre
    • arbeid for humanitære organisasjoner, religiøse organisasjoner, idrettslag og liknende, for arbeid som normalt utføres av medlemmer og frivillige uten godtgjørelse


B. Siste nytt fra NAV og Frivillighet Norge 

C. Fra Frivillighetsmeldingen

I tillegg står regelverket også nevnt i frivillighetsmeldingen

5.6.4.
Regjeringa vil derfor understreke at noverande regelverk i stor grad opnar for at sjukemelde og arbeidslause kan delta i frivillig arbeid.10 Frå 1. januar 2018 blei lova om arbeidsavklaringspengar endra. Då blei det også opna for at frivillig arbeid kan sjåast på som arbeidsretta tiltak.11 Dagpengeregelverket er tydeleg på at deltaking i ulønt arbeid og sosiale tenester for funksjonshemja og eldre, besøksteneste, arbeid for humanitære og religiøse organisasjonar, idrettslag o.l. som normalt blir utført av medlemmer og frivillige utan godtgjersle, kan utøvast inntil fire dagsverk per veke utan at det påverkar retten til dagpengar. Slikt arbeid skal ikkje førast på meldekortet, noko som går fram av Navs rettleiing på nav.no om utfylling av meldekort for dagpengar.


2020 © Trøgstad Frivilligsentral